Podstawa prawna

Adres:

Tadeusza Kościuszki 112/114

83-200 Starogard Gdański

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju osób, instytucji i wszystkich zainteresowanych rozwojem, prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia ...

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka "WŚRÓD RÓWNYCH"

Media Społecznościowe

Kontakt:

T: 792 590 726

E: sekretariat@wsrodrownych.pl

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez.

1. Organizowanie i prowadzenie poradnictwa, w tym poradnictwa specjalistycznego.

2. Prowadzenie wszelkich działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. Prowadzenie działań szkoleniowych, rozwojowych, edukacyjnych.

4. Organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych.

5. Organizacja i prowadzenie wszelkich działań i ośrodków o charakterze terapeutycznym, a w tym: rehabilitacyjnym, resocjalizacyjnym, socjoterapeutycznym, psychoterapeutycznym.

6. prowadzenie wszelkich działań na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej.

7. Prowadzenie wszelkich działań na rzecz edukacji.

8. Zakładanie, prowadzenie placówek oświatowych i edukacyjnych, a w tym:

a. Przedszkola

b. Szkoły

c. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

d. Specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne

e. Ośrodki szkoleniowe

f. Ośrodki rehabilitacyjne

g. Ośrodki rewalidacyjne

h. Ośrodki psychoterapii i wsparcia psychologicznego

i. Ośrodki doskonalenia nauczycieli

j. Ośrodki diagnostyczne, terapeutyczne i wszelkie inne, których celem jest rozwój człowieka

9. Prowadzenie wszelkich działań na rzecz seniorów, osób bezrobotnych, osób wykluczonych oraz osób znajdujących sie w trudnej sytuacji życiowej.

10. Prowadzenie działalności badawczej, diagnostycznej, terapeutycznej i rozwojowej, a także wspierającej, innowacyjnej, jak również wydawniczej, publicystycznej.

11. Prowadzenie działalności na rzecz osób z autyzmem i innymi nieprawidłowościami rozwojowymi.

12. Prowadzenie działań w obszarze promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

13. Prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz zdrowia i zdrowia psychicznego.

14. Prowadzenie wszelkich działań na rzecz społeczeństwa, a także działań wspierających osoby będące ofiarami przemocy.

15. Prowadzenie wszelkich działań na rzecz profilaktyki przemocy.

16. Prowadzenie szkoleń, seminariów, warsztatów, kursów, konferencji.

17. Zakładanie i prowadzenie innych organizacji i instytucji.

 

Działania opisane powyżej mogą być realizowane w formie nieodpłatnej działalności statutowej lub działalności odpłatnej.

 

O Stowarzyszeniu

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju osób, instytucji i wszystkich zainteresowanych rozwojem, prowadzenie wszelkich działań na rzecz rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym prowadzenie i wspieranie inicjatyw o charakterze profilaktycznym, zdrowotnym, edukacyjnym, udzielania pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, propagowanie idei zdrowego, godnego i świadomego życia, prowadzenie działań rozwojowych z uwzględnieniem zasad tolerancji i akceptacji społecznej osób dotkniętych niepełnosprawnością, działalność w zakresie dobroczynności, opieki społecznej, rehabilitacji, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej, jak również edukacji, edukacji osób niepełnosprawnych, działania na rzecz seniorów oraz innych osób wymagających wsparcia lub wsparcia edukacyjnego. Prowadzenie działań szkoleniowych, diagnostycznych i terapeutycznych. Prowadzenie działań, których celem jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Działania na rzecz mniejszości. Prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju osobowego, instytucjonalnego, społecznego i każdego działania na rzecz rozwoju osób i instytucji.