Adres:

Tadeusza Kościuszki 112/114

83-200 Starogard Gdański

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju osób, instytucji i wszystkich zainteresowanych rozwojem, prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia ...

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka "WŚRÓD RÓWNYCH"

Media Społecznościowe

Kontakt:

T: 792 590 726

E: sekretariat@wsrodrownych.pl

Miło nam poinformować, że w dniach 28 - 30.12.2020 odbędą się pierwsze konsultacje indywidualne w projekcie finansowanym z Funduszu Praw Kobiet przez  Fundację im. Stefana Batorego

Beneficjentki wpisane na listę zgodnie z ustaleniami zapraszamy w godzinach od 10:00 do 18:00. Prosimy, aby w razie konieczności odwołania wizyty poinformować nas o tym odpowiednio wcześniej.

 

Pozdrawiamy

Zespół Stowarzyszenia "WŚRÓD RÓWNYCH"

Regulamin projektu w ramach Funduszu Praw Kobiet

finansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego

 

1. Organizatorem i realizatorem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka „WŚRÓD RÓWNYCH” z siedziba w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 112/114, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000806389.

2. Finansującym realizację projektu jest Fundacja im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sapieżyńskiej 10A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000101194.

3. Celem realizacji projektu jest wsparcie kobiet po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego i trwającymi w związku z tym strajkami.

4. Beneficjentami projektu są kobiety w przedziale wiekowym od 18 do 52 roku życia, zamieszkałe na obszarze powiatów starogardzkiego i tczewskiego.

5. Łączna liczba Beneficjentów projektu wynosi 20 osób.

6. Udział Beneficjentów w projekcie jest dobrowolny. W przypadku rezygnacji przez Beneficjenta z części bądź całości zadań realizowanych przez Organizatora w ramach projektu, Organizator przyjmuje w to miejsce nowego Beneficjenta.

7. Poprzez zadania realizowane w ramach projektu przez Organizatora należy rozumieć indywidualne konsultacje psychologiczne lub psychoterapeutyczne, diagnozy psychologiczne, grupy wsparcia.

8. Projekt realizowany jest w siedzibie organizatora lub w miejscach przez niego wyznaczony.

9. Czas trwania projektu określa się na okres od 1 grudnia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

10. Opis poszczególnych działań realizowanych w projekcie:

a. Konsultacje indywidualne: psychologiczne lub psychoterapeutyczne. Należy założyć, że w gronie uczestniczek tych konsultacji będą również takie osoby, które będą wymagały pogłębionego procesu pomocy opartego o profesjonalną diagnozę psychologiczną depresji, samooceny – stąd w projekcie założono również takie działanie, jak diagnoza psychologiczna. zajęcia indywidualne będą prowadzone przez psychologa lub psychoterapeutę i mają na celu pomoc doraźną w radzeniu sobie z sytuacją stresową, poczuciem bezradności, z poczuciem zaniżonej samooceny, lęku, braku dobrostanu i równowagi emocjonalnej,

b. Grupy wsparcia dla kobiet. Uczestniczki spotkań indywidualnych będą mogły uczestniczyć w grupowych zajęciach rozwojowych prowadzonych przez psychologa lub psychoterapeutę, w oparciu o psychologię pozytywną – nastawienie motywacyjne. Zajęcia grupowe prowadzone będą w formie warsztatów/treningów aktywności mających na celu budowanie w uczestniczkach świadomości wspólnoty, podczas których prowadzone będą zajęcia uczące kobiety radzić sobie ze stresem – elementy Treningu Uważności, elementy Treningu Redukcji Stresu, a także Forum Dyskusji Wspólnej, podczas którego kobiety będą szukać odpowiedzi na ważne dla nich pytania, które wynikają wprost z orzeczenia TK i strajków.

11. Udział w projekcie przez Beneficjenta jest nieodpłatny.

12. Podstawą do zakwalifikowania Beneficjenta do udziału w projekcie jest dostarczony do Organizatora formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www Organizatora lub dostępny w jego siedzibie.

13. Administratorem danych osobowych Beneficjentów projektu jest Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Człowieka „WŚRÓD RÓWNYCH” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 112/114 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000806389.

14. Regulamin projektu w ramach Funduszu Praw Kobiet finansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego obowiązuje od momentu ogłoszenia go do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie www Organizatora.

Fundusz Praw Kobiet 

Fundacji im. Stefana Batorego

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie finansowanym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Funduszu Praw Kobiet

Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Adres zamieszkania:
Powiat:
Nr telefonu:
Twój e-mail:
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem projektu:
Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem projektu w ramach Funduszu Praw Kobiet sfinansowanego przez Fundację im. Stefana Batoego.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przesłanym za pośrednictwem strony
www.wsrodrownych.pl dla potrzeb niezbędnych do udziału w projekcie sfinansowanym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Funduszu Praw Kobiet
oraz użytku wewnętrznego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Człowieka „WŚRÓD RÓWNYCH” , a także do celów statystycznych ( zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Oświadczam, że posiadam wiedzę, że administratorem danych
osobowych moich i zgłaszanej przeze mnie osoby, której zgodę na udostępnianie jej danych osobowych posiadam jest Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Człowieka "WŚRÓD RÓWNYCH" z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 112/114, KRS: 00806389, NIP: 5922278864; Regon:
384515956. Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie wglądu w dane osobowe moje i mojego dziecka oraz ich poprawianie i
modyfikowanie.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

W związku z przyznaniem Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Człowieka "WŚRÓD RÓWNYCH" grantu przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Funduszu Praw Kobiet, Stowarzyszenie w okresie od 1 grudnia 2020 przystępuje do realizacji zawartej z Fundacją umowy.

Planowane zakończenie realizacji umowy ustala się na dzień 30 kwietnia 2021.

Działaniami wynikającymi z postanowień zawartej pomiędzy Fundacją im. Stefana Batorego, a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Człowieka "WŚRÓD RÓWNYCH" umowy zostaje objęte 20 kobiet z terenu powiatu starogardzkiego i tczewskiego w przedziale wiekowym 18 - 52.

Uczestniczki wezmą udział w indywidualnych konsultacjach psychologicznych lub psychoterapeutycznych, diagnozach psychologicznych, a także w grupie wsparcia:

a) Trening Uważności i Redukcji Stresu

b) Forum Dyskusji Wspólnej.

 

Miejscem realizacji postanowień wynikających z zawartej pomiędzy Fundacją im. Stefana Batorego, a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Człowieka "WŚRÓD RÓWNYCH" umowy jest siedziba Stowarzyszenia.

 

Podjęte działanie będzie realizowane również po jego zakończeniu, jako stały element programu działania Stowarzyszenia

www.batory.org.pl