W związku z przyznaniem Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Człowieka "WŚRÓD RÓWNYCH" grantu przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Funduszu Praw Kobiet, Stowarzyszenie w okresie od 1 grudnia 2020 przystępuje do realizacji zawartej z Fundacją umowy.

Planowane zakończenie realizacji umowy ustala się na dzień 30 kwietnia 2021.

Działaniami wynikającymi z postanowień zawartej pomiędzy Fundacją im. Stefana Batorego, a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Człowieka "WŚRÓD RÓWNYCH" umowy zostaje objęte 20 kobiet z terenu powiatu starogardzkiego i tczewskiego w przedziale wiekowym 18 - 52.

Uczestniczki wezmą udział w indywidualnych konsultacjach psychologicznych lub psychoterapeutycznych, diagnozach psychologicznych, a także w grupie wsparcia:

a) Trening Uważności i Redukcji Stresu

b) Forum Dyskusji Wspólnej.

 

Miejscem realizacji postanowień wynikających z zawartej pomiędzy Fundacją im. Stefana Batorego, a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Człowieka "WŚRÓD RÓWNYCH" umowy jest siedziba Stowarzyszenia.

 

Podjęte działanie będzie realizowane również po jego zakończeniu, jako stały element programu działania Stowarzyszenia

www.batory.org.pl

Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Adres zamieszkania:
Powiat:
Nr telefonu:
Twój e-mail:
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem projektu:
Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem projektu w ramach Funduszu Praw Kobiet sfinansowanego przez Fundację im. Stefana Batoego.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przesłanym za pośrednictwem strony
www.wsrodrownych.pl dla potrzeb niezbędnych do udziału w projekcie sfinansowanym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Funduszu Praw Kobiet
oraz użytku wewnętrznego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Człowieka „WŚRÓD RÓWNYCH” , a także do celów statystycznych ( zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Oświadczam, że posiadam wiedzę, że administratorem danych
osobowych moich i zgłaszanej przeze mnie osoby, której zgodę na udostępnianie jej danych osobowych posiadam jest Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Człowieka "WŚRÓD RÓWNYCH" z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 112/114, KRS: 00806389, NIP: 5922278864; Regon:
384515956. Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie wglądu w dane osobowe moje i mojego dziecka oraz ich poprawianie i
modyfikowanie.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie finansowanym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Funduszu Praw Kobiet

Fundusz Praw Kobiet 
Fundacji im. Stefana Batorego

Regulamin projektu w ramach Funduszu Praw Kobiet

finansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego

 

1. Organizatorem i realizatorem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka „WŚRÓD RÓWNYCH” z siedziba w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 112/114, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000806389.

2. Finansującym realizację projektu jest Fundacja im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sapieżyńskiej 10A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000101194.

3. Celem realizacji projektu jest wsparcie kobiet po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego i trwającymi w związku z tym strajkami.

4. Beneficjentami projektu są kobiety w przedziale wiekowym od 18 do 52 roku życia, zamieszkałe na obszarze powiatów starogardzkiego i tczewskiego.

5. Łączna liczba Beneficjentów projektu wynosi 20 osób.

6. Udział Beneficjentów w projekcie jest dobrowolny. W przypadku rezygnacji przez Beneficjenta z części bądź całości zadań realizowanych przez Organizatora w ramach projektu, Organizator przyjmuje w to miejsce nowego Beneficjenta.

7. Poprzez zadania realizowane w ramach projektu przez Organizatora należy rozumieć indywidualne konsultacje psychologiczne lub psychoterapeutyczne, diagnozy psychologiczne, grupy wsparcia.

8. Projekt realizowany jest w siedzibie organizatora lub w miejscach przez niego wyznaczony.

9. Czas trwania projektu określa się na okres od 1 grudnia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

10. Opis poszczególnych działań realizowanych w projekcie:

a. Konsultacje indywidualne: psychologiczne lub psychoterapeutyczne. Należy założyć, że w gronie uczestniczek tych konsultacji będą również takie osoby, które będą wymagały pogłębionego procesu pomocy opartego o profesjonalną diagnozę psychologiczną depresji, samooceny – stąd w projekcie założono również takie działanie, jak diagnoza psychologiczna. zajęcia indywidualne będą prowadzone przez psychologa lub psychoterapeutę i mają na celu pomoc doraźną w radzeniu sobie z sytuacją stresową, poczuciem bezradności, z poczuciem zaniżonej samooceny, lęku, braku dobrostanu i równowagi emocjonalnej,

b. Grupy wsparcia dla kobiet. Uczestniczki spotkań indywidualnych będą mogły uczestniczyć w grupowych zajęciach rozwojowych prowadzonych przez psychologa lub psychoterapeutę, w oparciu o psychologię pozytywną – nastawienie motywacyjne. Zajęcia grupowe prowadzone będą w formie warsztatów/treningów aktywności mających na celu budowanie w uczestniczkach świadomości wspólnoty, podczas których prowadzone będą zajęcia uczące kobiety radzić sobie ze stresem – elementy Treningu Uważności, elementy Treningu Redukcji Stresu, a także Forum Dyskusji Wspólnej, podczas którego kobiety będą szukać odpowiedzi na ważne dla nich pytania, które wynikają wprost z orzeczenia TK i strajków.

11. Udział w projekcie przez Beneficjenta jest nieodpłatny.

12. Podstawą do zakwalifikowania Beneficjenta do udziału w projekcie jest dostarczony do Organizatora formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www Organizatora lub dostępny w jego siedzibie.

13. Administratorem danych osobowych Beneficjentów projektu jest Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Człowieka „WŚRÓD RÓWNYCH” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 112/114 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000806389.

14. Regulamin projektu w ramach Funduszu Praw Kobiet finansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego obowiązuje od momentu ogłoszenia go do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie www Organizatora.

Miło nam poinformować, że w dniach 28 - 30.12.2020 odbędą się pierwsze konsultacje indywidualne w projekcie finansowanym z Funduszu Praw Kobiet przez  Fundację im. Stefana Batorego

Beneficjentki wpisane na listę zgodnie z ustaleniami zapraszamy w godzinach od 10:00 do 18:00. Prosimy, aby w razie konieczności odwołania wizyty poinformować nas o tym odpowiednio wcześniej.

 

Pozdrawiamy

Zespół Stowarzyszenia "WŚRÓD RÓWNYCH"

T: 792 590 726

E: sekretariat@wsrodrownych.pl

Kontakt:
Media Społecznościowe

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka "WŚRÓD RÓWNYCH"

O Stowarzyszeniu

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju osób, instytucji i wszystkich zainteresowanych rozwojem, prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia ...

Tadeusza Kościuszki 112/114

83-200 Starogard Gdański

Adres: