"W obronie przed COVID-19"

pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin z powiatów: starogardzkiego i tczewskiego

 

DOFINANSOWANIE 54 943,81 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 54 943,81 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 

BUDŻETU PAŃSTWA

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko zgłaszającego:
Nr telefonu:
Twój e-mail:
Imię i nazwisko osoby zgłaszanej:
Data urodzenia:
Adres zamieszkania:
Powiat:
Osoba zgłaszana posiada orzeczenie o niepełnosprawności:
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem projektu:
Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminnem uczestnictwa w realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka "WŚRÓD RÓWNYCH"
zadaniu publicznym pod tytułem: "W obronie przed COVID - 19" pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i
ich rodzin z powiatów: starogardzkiego i tczewskiego".
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przesłanym za
pośrednictwem strony www.wsrodrownych.pl dla potrzeb niezbędnych do udziału w zadaniu publicznym sfinansowanym przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwany dalej „PFRON” oraz użytku wewnętrznego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Człowieka „WŚRÓD RÓWNYCH” ,
a także do celów statystycznych ( zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO)). Oświadczam, że posiadam wiedzę, że administratorem danych osobowych moich i zgłaszanej przeze mnie osoby, której zgodę na udostępnianie jej
danych osobowych posiadam jest Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Człowieka "WŚRÓD RÓWNYCH" z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ulicy
Tadeusza Kościuszki 112/114, KRS: 00806389, NIP: 5922278864; Regon: 384515956. Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie
wglądu w dane osobowe moje i mojego dziecka oraz ich poprawianie i modyfikowanie.

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Formularz zgłoszeniowy do udziału w realizowanym zadaniu publicznym pod tytułem: "W obronie przed COVID - 19" pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin z powiatów: starogardzkiego i tczewskiego"

1. Organizatorem i realizatorem zadania publicznego jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka "WŚRÓD RÓWNYCH" z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 112/114, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000806389.

2. Finansującym realizację zadania publicznego jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanym dalej "PFRON" z siedzibą w Warszawie  przy Alei Jana Pawła II 13.

3. Celem realizacji zadania publicznego jest pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin z powiatów: starogardzkiego i tczewskiego "W obronie przed COVID - 19".

4.Beneficjentami zadania publicznego są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością  i ich rodziny, zamieszkałe na obszarze powiatów: starogardzkiego i tczewskiego.

5. Łączna liczba beneficjentów zadania publicznego wynosi 10 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin.

6. Udział Beneficjentów w zadaniu publicznym jest dobrowolny. W przypadku rezygnacji przez Beneficjenta z części bądź całości zadań realizowanych przez Organizatora w ramach zadania publicznego, Organizator przyjmuje w to miejsce nowego Beneficjenta.

7. Poprzez zadania realizowane w ramach zadania publicznego przez Organizatora należy rozumieć indywidualne konsultacje psychologiczne lub psychoterapeutyczne, grupy wsparcia, superwizje.

8. Zadanie publiczne organizowane jest w siedzibie organizatora lub w przypadku konieczności w formie online bądź indywidualnej wizycie psychologa lub psychoterapeuty w miejscu zamieszkania Beneficjenta.

9. Czas trwania zadania publicznego określa się na okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

10. Opis poszczególnych działań realizowanych w zadaniu publicznym:

a. Indywidualne konsultacje psychologiczne lub psychoterapeutyczne - których celem będzie wsparcie i udzielanie porad psychologa lub psychoterapeuty zależnie od doświadczanych przez uczestników problemów. Proces konsultacyjny będzie poprzedzała szczegółowa diagnoza potrzeb prowadzona w oparciu o nowoczesne narzędzia diagnozy psychologicznej, które pozwolą na określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych, emocjonalnych i wychowawczych uczestników.

b. Zajęcia warsztatowe dla rodzin osób niepełnosprawnych - których celem będzie nabywanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami podopiecznych wynikających wprost z sytuacji pandemii, niwelowaniu skutków doświadczanego stresu, lęku, czy innych problemów emocjonalnych. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy w praktyce poznają proste techniki redukcji stresu, nerwicy, depresji, a także niwelowania zachowań niepożądanych w oparciu  behawioralne i pozytywne, a także o elementy treningu Uważności. Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie organizacji czasu wolnego, wykorzystywania technik arteterapeutycznych, terapii zajęciowej, a także stosowania technik wzmacniających i motywujących. Istotne będzie również nabywanie umiejętności prowadzenia obserwacji zachowań podopiecznych, których celem będzie stosowanie technik redukujących stres.

c. Superwizje rodzinne - to indywidualne spotkania rodziny z psychologiem lub psychoterapeutą, których celem będzie budowanie własnej motywacji i aktywności, indywidualizowanie stosowanych form i metod wsparcia zależnie od potrzeb rodziny, systematyczne mobilizowanie do poszerzania wiedzy i umiejętności radzenia sobie z problemami emocjonalnymi podopiecznych w sytuacji pandemii, wypracowaniu rodzinnych strategii działań pomocowych. Istotą superwizji nie jest proces terapeutyczny a wspierający rodzinę. To proces, który pozwala na indywidualne analizowanie zachowań podopiecznego i działań podejmowanych przez rodzinę. W procedurze terapeutycznej Superwizja jest uzupełnieniem indywidualnych zajęć z osobą korzystającą ze wsparcia, pozwala również na skuteczne włączanie się rodziny  w proces terapeutyczny. Nad to Superwizja jest też miejscem wsparcia rodziny w niwelowaniu negatywnych doświadczeń związanych z problemami podopiecznego, ma za zadanie budowanie poczucia dobrostanu rodziny, przeciwdziałać wypaleniu i zachęceniu. Superwizja ma charakter indywidualnego spotkania podczas którego omawiane będą bieżące problemy wychowawcze i emocjonalne rodziny.

11. Udział w realizowanym zadaniu publicznym przez Beneficjenta jest nieodpłatny.

12. Podstawą do zakwalifikowania Beneficjenta do udziału w realizowanym zadaniu publicznym jest dostarczony do Organizatora formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www Organizatora lub dostępny w jego siedzibie.

13. Administratorem danych osobowych Beneficjentów zadania publicznego jest Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Człowieka "WŚRÓD RÓWNYCH" z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 112/114 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000806389, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo udostępnienia danych osobowych Beneficjentów zadania publicznego Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  z siedzibą w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 13, zwanym dalej "PFRON" lub podległym mu jednostkom w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji zadania publicznego bądź udzielenia sprawozdania wspomnianemu podmiotowi z realizacji zleconego zadania publicznego.

14. Regulamin realizacji zadania publicznego pod tytułem: "W obronie przed COVID - 19" pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin z powiatów: starogardzkiego i tczewskiego" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwanego dalej "PFRON" obowiązuje od dnia 31.01.2021r do momentu zakończenia realizacji zadania publicznego przewidywanego na dzień 01.12.2021r. oraz od momentu ogłoszenia do publicznej wiadomości poprzez zamieszenie na stronie www Organizatora.

Regulamin uczestnictwa w realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka "WŚRÓD RÓWNYCH"  zadaniu publicznym pod tytułem: "W obronie przed COVID - 19" pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin z powiatów: starogardzkiego i tczewskiego".

W związku ze zleceniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 13 zwanym dalej "PFRON" realizacji zadania publicznego pod tytułem "W obronie przed COVID - 19" pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin z powiatów: starogardzkiego i tczewskiego" przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Człowieka "WŚRÓD RÓWNYCH" z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 112/114, informujemy, że realizacja wyżej wymienionego zadania zaplanowana została na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. i obejmować będzie następujące działania: organizację pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej dla 10 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin z terenu powiatów: starogardzkiego i tczewskiego, jako formy przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii. Działania objęte programem realizowane będą w modułach zgodnym z obowiązującymi procedurami pomocy psychologicznej:

1. Indywidualne konsultacje psychologiczne lub psychoterapeutyczne - których celem będzie wsparcie i udzielanie porad psychologa lub psychoterapeuty zależnie od doświadczanych przez uczestników problemów. Proces konsultacyjny będzie poprzedzała szczegółowa diagnoza potrzeb prowadzona w oparciu o nowoczesne narzędzia diagnozy psychologicznej, które pozwolą na określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych, emocjonalnych i wychowawczych uczestników.

2. Zajęcia warsztatowe dla rodzin osób niepełnosprawnych - których celem będzie nabywanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami podopiecznych wynikających wprost z sytuacji pandemii, niwelowaniu skutków doświadczanego stresu, lęku, czy innych problemów emocjonalnych. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy w praktyce poznają proste techniki redukcji stresu, nerwicy, depresji, a także niwelowania zachowań niepożądanych w oparciu  behawioralne i pozytywne, a także o elementy treningu Uważności. Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie organizacji czasu wolnego, wykorzystywania technik arteterapeutycznych, terapii zajęciowej, a także stosowania technik wzmacniających i motywujących. Istotne będzie również nabywanie umiejętności prowadzenia obserwacji zachowań podopiecznych, których celem będzie stosowanie technik redukujących stres.

3. Superwizje rodzinne - to indywidualne spotkania rodziny z psychologiem lub psychoterapeutą, których celem będzie budowanie własnej motywacji i aktywności, indywidualizowanie stosowanych form i metod wsparcia zależnie od potrzeb rodziny, systematyczne mobilizowanie do poszerzania wiedzy i umiejętności radzenia sobie z problemami emocjonalnymi podopiecznych w sytuacji pandemii, wypracowaniu rodzinnych strategii działań pomocowych. Istotą superwizji nie jest proces terapeutyczny a wspierający rodzinę. To proces, który pozwala na indywidualne analizowanie zachowań podopiecznego i działań podejmowanych przez rodzinę. W procedurze terapeutycznej Superwizja jest uzupełnieniem indywidualnych zajęć z osobą korzystającą ze wsparcia, pozwala również na skuteczne włączanie się rodziny  w proces terapeutyczny. Nad to Superwizja jest też miejscem wsparcia rodziny w niwelowaniu negatywnych doświadczeń związanych z problemami podopiecznego, ma za zadanie budowanie poczucia dobrostanu rodziny, przeciwdziałać wypaleniu i zachęceniu. Superwizja ma charakter indywidualnego spotkania podczas którego omawiane będą bieżące problemy wychowawcze i emocjonalne rodziny.

Miejsce realizacji projektu:

Działanie będzie realizowane w siedzibie stowarzyszenia, które posiada odpowiednio przygotowaną bazę, a są to: sale do konsultacji indywidualnych i superwizji, sala zajęć warsztatowych, odpowiednie zaplecze sanitarne - wszystkie pomieszczenia łącznie z zapleczem sanitarnym dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. w siedzibie stowarzyszenia znajduje się również odpowiednio wyposażona sala do zajęć Integracji Sensorycznej. Wszystkie pomieszczenia posiadają łącze internetowe i komputery. W razie potrzeby istnieje możliwość realizacji działań w formie online lub w formie wizyty psychologa lub psychoterapeuty w domu uczestnika projektu.

"W obronie przed COVID-19" pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin z powiatów: starogardzkiego i tczewskiego."

Adres:

Tadeusza Kościuszki 112/114

83-200 Starogard Gdański

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju osób, instytucji i wszystkich zainteresowanych rozwojem, prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia ...

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka "WŚRÓD RÓWNYCH"

Media Społecznościowe

Kontakt:

T: 792 590 726

E: sekretariat@wsrodrownych.pl